YorTeam

Recruitment is teamwork
Inloggen

Disclaimer

Gebruik van deze website

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie op onze website is echter bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. YorTeam B.V. streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Niettemin kan de informatie onjuistheden of typefouten bevatten. Wij staan dan ook niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of toegankelijk is. Wij kunnen dan ook geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Wanneer wij hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden aanbieden, betekent dit niet dat YorTeam B.V. de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. YorTeam B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door YorTeam B.V. niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van YorTeam B.V. of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan het materiaal op deze website te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YorTeam B.V. of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YorTeam B.V. is het niet toegestaan links naar website van YorTeam B.V. weer te geven.

Toepasselijk recht

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Als anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die je per e-mail aan YorTeam B.V. zendt, is niet gegarandeerd. Als je ervoor kiest berichten per e-mail aan YorTeam B.V. te zenden, aanvaardt je het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Wij garanderen niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Wijzigingen

YorTeam B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden, is gewijzigd.